• 01

  Dizaýn düşünjesi

  Önüm dizaýny innowasiýa, tehnologiýa we ýaşyl dizaýn düşünjesini kabul edýär.

 • 02

  Hil barlagy

  Önümleri rahat üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň dowamynda hil gözegçiligi.

 • 03

  Çalt subut etmek

  Önümiň ajaýyp aýratynlyklary we çig mal üpjünçiligi, çalt jogap bermek we nusga taýýarlamak.

 • Aşhana düşeginiň satyn alyş nokatlary barada näme bilýärsiňiz?

  Aşhana düşegi saýlanylanda, iň esasy ululykdan başga-da, bellemeli birnäçe maslahat bar.Esasanam aşhana düşekleri umumy ýatylýan otaglardan ýa-da ýatylýan otaglarda ulanylýan halylardan tapawutlanýar, gowy baha berilmegini talap edýän köp sanly funksiýa we howpsuzlyk barlaglary bar ...

 • Mat-UDIHOME reňkleriniň köpüsinde bar

  Düşegiň reňki ýatylýan otagyň atmosferasyny sazlap biler.Jemi äheňiň içki bölegi ýönekeý we ýeke, düşekleri atmosferany ýaşatmak üçin açyk reňkli blokdan emele gelen ýassyklaryň üsti bilen käbir açyk reňkleriň ýokary arassalygy bilen ulanyp bolýar.Bedatylýan otag bolsa ...

 • Bilmeýän haly hyzmat ediş maslahatlaryňyz

  1. Wagtynda arassalaň.Her gün tozan sorujy bilen arassalaň, haly süýümine köp tegmiller we kirler girýänçä garaşmaň, diňe ýygy-ýygydan arassalaň, arassalamak aňsat.Haly arassalananda, halynyň aşagyndaky poly süpürmäge üns beriň.2. Deň derejede ulanyň.Birnäçe ýyldan soň ...

 • Vanna otagyny abatlamak, hammam düşek saýlamak endikleri we pikirler girizildi

  Vanna bezegi hammam matasyny saýlamak boýunça maslahatlar we seresaplyklar öý hajathana bezeg işinde girizilýär, esasanam maşgalada garrylar we çagalar bar, hammamyň bezegi iň möhüm zat howpsuzlyk, hammamyň çyglylygy birneme uludyr, adamlar e ...

 • öý_p

BIZ hakda

Ningbo Haishu Youdi Houseware Co., Ltd., Hytaýyň ikinji uly port şäheri bolan Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde 2011-nji ýylda döredildi, zawod Ningbo howa menzilinden uzakda, ýokary derejede ösen Yinzhou etraby Gaoqiao senagat parkynda, demir ýol menzili 20 minutlyk ýolda, Ningbo West Expressway göni giriş, amatly transport we ýük.Döredileli bäri kompaniýa “ygtybarlylyk güýjüne” eýerýär.

 • INNOVATIVE

  INNOVATIVE

  Innowasiýa ösüşini saklaň

 • TEHNIKI

  TEHNIKI

  Önümçilik tehnologiýasyna gözegçilik

 • Daşky gurşaw

  Daşky gurşaw

  Daşky gurşawy goramak düşünjesi