Biz hakda

BIZ hakda

Kompaniýanyň tertibi

Ningbo Haishu Youdi Houseware Co., Ltd., Hytaýyň ikinji uly port şäheri bolan Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde 2011-nji ýylda döredildi, zawod Ningbo howa menzilinden uzakda, ýokary derejede ösen Yinzhou etraby Gaoqiao senagat parkynda, demir ýol menzili 20 minutlyk ýolda, Ningbo West Expressway göni giriş, amatly transport we ýük.Döredilen gününden başlap, kompaniýa "ynam üçin güýç, ösüş üçin ygtybarlylyk" iş maksatlaryna, "innowasiýa, sungat, ýaşyl" dizaýn düşünjesine, müşderi üçin iň soňky sarp ediji duýgusyna, kompaniýanyň toparynda ygrarly bolup gelýär. bilelikdäki tagallalar, içerde we daşary ýurtlarda köp müşderiniň ynamyny we goldawyny gazandy.Müşderileriň köpüsi ynam we goldaw.

+
Kwadrat metrler
+
Işgärler
Dizaýn toparlary
Zawodlar

Ningbo Haishu Youdi Houseware Co., Ltd., 8 ýyldan gowrak wagt bäri haly we öý dokma pudagy bilen meşgullanýan 8 dolandyryjy, 10 dizaýn topary, 60+ işgäri, umumy meýdany 6000 inedördül metrden gowrak bolan 3 zawod bar.Şereketde 2 milliona golaý haly we matalar we ýüzlerçe müň ýassyk önümleri öndürýän birleşdirilen haly matalarynyň birnäçe ýetişen önümçilik liniýalary bar.Gözleg we ösüş işlerinde başlangyç edýäris, müşderileriň isleglerini ýerine ýetirýäris, dürli görnüşli öý gapylaryny, hammam düşeklerini, aşhana düşeklerini, halylary, çagalar multfilmlerini, ýassyklary we beýleki önümleri dizaýn edýäris, öndürýäris.Bizde önümiň doly aýratynlyklary we aksiýa materiallary, nusgalary taýýarlamakda çalt jogap bermek, wagtynda eltip bermek, ygtybarly hil we ähli derejedäki içerki we daşary ýurtly müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

Yllaryň dowamynda güýçli tehniki kuwwat, ýokary hilli we kämillik önümleri we ajaýyp hyzmat ulgamy bilen çalt ösüş gazandyk we önümleriniň tehniki görkezijileri we amaly täsirleri ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan doly tassyklandy we öwüldi, we ýokary hilli önümleriň şahadatnamasyny aldy we bu pudakda meşhur kärhana boldy.Geljekde kompaniýa "ylymda we tehnologiýada öňdebaryjy bolmak, bazara hyzmat etmek, adamlara dogruçyllyk bilen garamak we kämillige ymtylmak" ýörelgesine eýerip, öz artykmaçlyklary barada doly oýnamagyny dowam etdirer we "önümler" korporatiw pelsepesi adamlar ", tehnologiki innowasiýalary, enjamlary täzelemegi, hyzmat innowasiýalaryny we dolandyryş usuly innowasiýalaryny yzygiderli amala aşyrýarlar we geljekdäki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürýärler.

Geljekki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek we müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek üçin innowasiýa arkaly maksadymyzy yzygiderli dowam etdirmekdir.