Rahat däl Paşmina Çap edilen pol Mat

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Material: Poliester
Aýratynlyk: Washuwulýan, süýşmeýän, ýumşak we süýşmeýän rahat
Tehnika: Maşyn ýasaldy, Tufted
Stil: Döwrebap
Şekil: Gönüburçluk
Ulany: Öý
Locationerleşýän ýeri: Naharhana, ofis, myhmanhana, ýatylýan otag, gapy, myhman otagy, koridor, çagalar we ýetginjekler otagy
Ulanylyşy: Öý otagy
Reňk: Custörite reňk
Bukja: reňk kartasy + bellik + karton
Yzky material: TPR
Logotip: Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
Ölçegi: Custöriteleşdirilen ululyklar
Möwsüm: Her gün
Otag otagy: Bedatylýan otag, naharhana, umumy ýaşaýyş jaýy, girelge, myhman otagy,

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu kiçijik tegelek şekilli ajaýyp stil haly / haly, çagalar üçin ýatylýan otag, myhman otagy / ýatylýan otag / majlis we ş.m.

El bilen ýasalan we ýasalan, köp reňk.Döwrebap / häzirki zaman öýi / villa / köşk üçin gowy saýlaw.

Aýratynlyklary

1. Rahatlyk we super suw Absorbent däl lateks kauçuk arkasy howpsuzlygy, solmagy we könelmegi üpjün edýär. Suwy siňdirmek we çalt guratmak üçin gurlan, arassa we täze aşhana otagyny saklaýar we poly suwuň zaýalanmagyndan goraýar.
2. Maşyn ýuwulýan aňsat ideg enjamy sowuk suwda aýratyn ýuwulýar.Ilduwujy ýuwujy serişdäni ulanyň.Akartmaň we gury arassalamaň.Mata ýumşadyjylaryny ýa-da guradyjy listleri ulanmaň.Iň oňat netijeler üçin egrelmäň, gury çyzyk.
3. Giňden peýdalanmak we ajaýyp sowgat Çaga otagy, gapy, ýapyk açyk, aşhana poly, foý, ýatylýan otag, balkon, eýwan, naharhana üçin amatly aşhana halylary, dostlaryňyz / ene-atalaryňyz üçin Şükür güni / Çirstmas sowgatlary bolar, öýüňize rugsat beriň has ýönekeý we arassa görün.
4. Daşky gurşawy çap etmek we boýamak prosesi, solmaz we gysylmaz.

Jogap bermegiň netijeliligi

1. Önümçiligiň gurşun wagty näçe wagt?
Önüm we goýlan sargytlaryň mukdary bilen kesgitlenýär.Adatça, MOQ mukdary bilen sargyt bize 15 gün gerek.

2.Kotirowkany haçan alaryn?
Adatça 24 sagadyň dowamynda siziň soragyňyza jogap berýäris.Sitata derrew gerek bolsa.Gözlegiňizi ileri tutup biler ýaly, bize jaň ediň ýa-da e-poçta arkaly habar beriň.

3. Harytlarymy meniň ýurduma iberip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.

pd-4
pd-5
pd-6
pd-1
pd-2
pd-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň