Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Hödürleýän önümleriň görnüşleri haýsylar?

Müşderileriň isleglerini göz öňünde tutup, kompaniýamyz başlangyç edýär, her dürli öý gapylaryny, hammam düşeklerini, aşhana düşeklerini, halylary, çagalar multfilmlerini, ýassyklary we beýleki önümleri dizaýn edýär, öndürýär we gaýtadan işleýär.

Sitirlemäni nädip alyp bilerin?

Satyn alma islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Islän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlaryny hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?

Hawa, edip bileris.

Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 5 günüň içinde bolýar.

Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, müşderimiziň haýyşy boýunça ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.