Habarlar

 • Aşhana düşeginiň satyn alyş nokatlary barada näme bilýärsiňiz?

  Aşhana düşeginiň satyn alyş nokatlary barada näme bilýärsiňiz?

  Aşhana düşegi saýlanylanda, iň esasy ululykdan başga-da, bellemeli birnäçe maslahat bar.Esasanam aşhana düşekleri umumy ýatylýan otaglardan ýa-da ýatylýan otaglarda ulanylýan halylardan tapawutlanýar, gowy baha berilmegini talap edýän köp sanly funksiýa we howpsuzlyk barlaglary bar ...
  Koprak oka
 • Mat-UDIHOME reňkleriniň köpüsinde bar

  Mat-UDIHOME reňkleriniň köpüsinde bar

  Düşegiň reňki ýatylýan otagyň atmosferasyny sazlap biler.Jemi äheňiň içki bölegi ýönekeý we ýeke, düşekleri atmosferany ýaşatmak üçin açyk reňkli blokdan emele gelen ýassyklaryň üsti bilen käbir açyk reňkleriň ýokary arassalygy bilen ulanyp bolýar.Bedatylýan otag bolsa ...
  Koprak oka
 • Bilmeýän haly hyzmat ediş maslahatlaryňyz

  Bilmeýän haly hyzmat ediş maslahatlaryňyz

  1. Wagtynda arassalaň.Her gün tozan sorujy bilen arassalaň, haly süýümine köp tegmiller we kirler girýänçä garaşmaň, diňe ýygy-ýygydan arassalaň, arassalamak aňsat.Haly arassalananda, halynyň aşagyndaky poly süpürmäge üns beriň.2. Deň derejede ulanyň.Birnäçe ýyldan soň ...
  Koprak oka
 • Vanna otagyny abatlamak, hammam düşek saýlamak endikleri we pikirler girizildi

  Vanna otagyny abatlamak, hammam düşek saýlamak endikleri we pikirler girizildi

  Vanna bezegi hammam matasyny saýlamak boýunça maslahatlar we seresaplyklar öý hajathana bezeg işinde girizilýär, esasanam maşgalada garrylar we çagalar bar, hammamyň bezegi iň möhüm zat howpsuzlyk, hammamyň çyglylygy birneme uludyr, adamlar e ...
  Koprak oka