Vanna otagyny abatlamak, hammam düşek saýlamak endikleri we pikirler girizildi

Vanna bezegi hammam matasyny saýlamak boýunça maslahatlar we seresaplyklar öý hajathana bezeg işinde girizilýär, esasanam maşgalada garrylar we çagalar bar, hammamyň bezegi iň möhüm meseledir howpsuzlyk, hammamyň çyglylygy birneme uludyr, adamlar süýşmek aňsat, şonuň üçin köplenç hammamda süýşmeýän matalary goýarys.Banyoda suwuň beýleki otaglara gitmeginiň öňüni almak üçin, hammamyň gapysyndan ýa-da hammamyň gapdalyndan düşek satyn alyň, suwy siňdirip bilýär, hakykatdanam çygly we gurak bölek ediň.Vanna bezegi hammam düşeklerini saýlamak endikleri we pikirleri girizilýär.

Satyn almak üçin hammam:
1, Has ýumşak we inçe satyn almak üçin iň amatly wagt, näçe inçe bolsa, süýşmäge garşy öndürijilik şonça gowy, süýşmeýän matanyň süýşmegine garşy öndürijiligi gaty azalýar.
2, Süýşmäge garşy matalaryň ysy bilen hoşboý ys goşmazlygy synap görüň, indi süýşmäge garşy matalaryň ysy esasan adamlara zyýanly emeli atyrlary goşýar, süýümlere garşy matalara atyr sepip bilersiňiz.
3, Iki bölek satyn almagyň iň oňat usuly, alternatiw ulanmak, arassalamak aňsat.Süýşmedik matalary ulananyňyzda, ýadyňyza salyň: ilki bilen, alkogol süpürgiçli süýümsiz matalar we ýarym gün, 12 sagat töweregi guramak üçin salkyn we şemalladylýan ýerde goýuň, bu mümkin bakteriýalaryň roluny öldürmek we süýşmeýän matalaryň ömrüni uzaltmak.Soňra ulanyň, aýda bir gezek arassalanmak üçin, has gowusy alkogol bilen suw hem bolup biler.

NEWS1_1

Gapyda ýerleşdirilen, hapalanmak aňsat, arassalanmagy saýlamak üçin, arka bejergisi gyzgyn ereýän ýelim, göni arassalamak üçin kir ýuwýan maşyna salnyp bilner;aşhana ýa-da hammamyň gapysyna salmagy saýlasaňyz, arkaňyzy tekiz rezin ýa-da rezin rezin bejermek, süýşmäge garşy bu gowy, sebäbi aşhana we hammam suwy has köp;ýatylýan otagy goýmagy saýlasaňyz, uzynlygy 120 sm, umumy düşek Uzynlygy ýaly uzynlygyny saýlap bilersiňiz, gowy görünmek üçin bir ululykda.Kir ýuwýan maşyna umumy hammam düşekleri goýulyp bilner, ýöne arassalaýyş ünsi temperaturany gaty ýokary öwürmeli däldir, bu arassalaýyş has arassa, sebäbi düşekleriň arka tarapy gaýtadan işlenýändigi sebäpli, aňsat zeper ýetmedik peýdalary oýnap biler, gaýtadan işlemek köplenç gyzgyn ereýän ýelim ýa-da tekiz ýelim, gözenek ýelimini gaýtadan işlemek, temperatura gaty ýokary bolsa ýelimlemek ýelmeşer, ikinji derejeli amatsyz ulanylar.Tekiz ýelim ýa-da gözenekli ýelimli matalar, çotgany ulanmak iň gowusydyr, tebigy guramak üçin kölege salmak üçin arassalanandan soň, güne goýmaň, şol bir sebäbe görä, gün ýelimi ýelmeşdirer.

NEWS1_2


Iş wagty: 07-2022-nji oktýabr