Bilmeýän haly hyzmat ediş maslahatlaryňyz

1. Wagtynda arassalaň.Her gün tozan sorujy bilen arassalaň, haly süýümine köp tegmiller we kirler girýänçä garaşmaň, diňe ýygy-ýygydan arassalaň, arassalamak aňsat.Haly arassalananda, halynyň aşagyndaky poly süpürmäge üns beriň.
2. Deň derejede ulanyň.Birnäçe ýyllap haly dokandan soň, ýagdaýy deň derejede geýmek üçin ýagdaýy üýtgetmek iň gowusydyr.Käbir ýerler deň däl ýaly görünse, ýuwaşlyk bilen demirlemek ýa-da bug demini ulanmak.

NEWS2_1

3. Dokany aýyrmak usuly.Syýa tegmillerini limon kislotasy bilen süpürip, ýuwulýan ýeri suw bilen süpürip, çyglylygy aýyrmak üçin gury polotensa bilen süpürip bilersiňiz: kofe, kakao, çaý tegmilleri gliserin bilen aýrylyp bilner: miwe suwuny sowuk suw bilen aýryp bolýar az mukdarda suwuk ammiak ergini: boýag tegmilleri, porsy bilen ýuwulýan tozanda, reňklemek üçin gije, ertesi irden ýyly suw bilen arassalanmak we çyglylygy siňdirmek üçin gury polotensalar bilen benzini ulanyp bolýar.
4. Daşary ýurt zatlaryny aýyryň.Haly käbir lint, kagyz we beýleki ýeňil hilli materiallara düşýär, tozan sorujy çözülip bilner.Halyda tötänleýin bir stakany döwseňiz, döwülen aýnany ýapmak üçin has giň lenta kagyzy ulanyň: döwülen aýna tozan bolsa, ýapyşmak üçin suwa batyrylan pagtany ulanyň, tozan sorujy.
5. Halyda ysy ýok bolsa, çynlakaý däl bolsa, gaty çotgalary ýa-da nikel teňňeleri ulanyň, eger-de çynlakaý alamatlar bolsa, saçlaryň ýakylan bölegini süpüriň, soň kitaplar bilen basyň we gurak bolýança garaşyň, soňra daralyň .

NEWS2_2

6. Haly tozanlamak.Süpürgi sabynly suwa batyryň we haly süpüriň, süpürgäni çygly saklaň, soňra gowy duz sepiň, soňra süpürgi bilen süpüriň we ahyrynda gury eşik bilen süpüriň.Haly arassalananda himiki süýümli halyny suwda ýuwup, mümkin bolsa guradyp bilersiňiz.Arassa ýüň haly diňe gün şöhlesiniň aşagynda goýulyp bilner, halyny gün ekranyna öwürmäge, ýüpe asmaga we mümkin boldugyça tozany aýyrmak üçin inçe taýak bilen urmaga üns beriň.Şeýle hem bu halydaky garynjalary netijeli öldürip biler.
7. Halydaky haýwanlaryň ysyny ýok etmek üçin sirke.4 litr ýyly suwa 4 stakan sirke goşuň, çygly we polotensa bilen süpüriň.Sirke diňe bir halynyň reňklenmeginiň ýa-da solmagynyň öňüni alyp bilmez, eýsem haýwanlaryň ysyny hem ýok edip biler (gazlandyrylan dezodizasiýa täsiri bar).Süpürenden soň, howany guratmak üçin şemalladylýan ýerde goýuň.Haly arassalamak üçin haly tozany aýyrmak usuly, ilki bilen tozanyň uçmagyny saklamak funksiýasy bilen biraz duz sepip bilersiňiz.Duz tozany siňdirip bilýändigi sebäpli, iň kiçi tozan bölejikleri hem arassalanyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, haly has berkleşip, reňkini hemişe açyk saklap biler.

NEWS2_3

8. Halydaky kofe tegmillerini süpürmegiň usuly.Eger tötänleýin kofeni halynyň üstüne dökseňiz, suwy siňdirmek üçin gury mata ýa-da dokuma ulanyp bilersiňiz, soňra deň mukdarda ak şerap we alkogoly garyp, tegmile sepiň we aýyrmak üçin gury mata bilen süpüriň.Ak şerap ýok bolsa, sirke şol bir täsir bilen ulanylyp bilner.Şuny göz öňünde tutup, öýde galan ak şerap bar bolsa, öýüňiziň arassalygyny saklamak üçin ondan gowy peýdalanyp bilersiňiz.Kofe bilen birlikde, gara çaý we reňk bilen aňsat reňklenen beýleki iýmit tegmilleri hem edil şonuň ýaly aýrylyp bilner.
9. Haly usulyna ýapyşýan sakgyjyny aýyryň.Ilki bilen sakgyjyň üstünde basylan buz kublary bilen doldurylan plastik halta ulanyň, sakgyç gaty bolar ýaly, eliňiz bilen basyp, sakgyç doly gatylanda, soň çykarmak üçin çotga ýa-da diş çotgasy ulanyň we ahyrynda çotga ulanyň gowy ýuwmaly.Himiki suwuklandyryjy serişdeleri özbaşdak ulanmaň, sebäbi ol haly zaýalanar, gazançdan has köp ýitgi çeker!


Iş wagty: 07-2022-nji oktýabr