Mat-UDIHOME reňkleriniň köpüsinde bar

Düşegiň reňki ýatylýan otagyň atmosferasyny sazlap biler.Jemi äheňiň içki bölegi ýönekeý we ýeke, düşekleri atmosferany ýaşatmak üçin açyk reňkli blokdan emele gelen ýassyklaryň üsti bilen käbir açyk reňkleriň ýokary arassalygy bilen ulanyp bolýar.Bedatylýan otag has açyk we baý äheňli bolsa, ýapyk sesleriň utgaşdyrylmagyny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýönekeý çal reňkli reňkli ýassyklary ulanmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

NEWS3_1

Saýlawda diwan örtükli polotensalar we beýleki gapaklar, ululygy laýyk bolmaly, gaty uly bolmaly däl we mebeliň görnüşiniň gözelligini ýapmaly.Käbir agaçdan ýasalan gaplar, arassa we ýönekeý, gaty dokma gözellik, örtük polotensasy, ýylana garşy aýaklary bilen örtülendir.Gysgaça aýdylanda, ýerli şertlere laýyk şarf saýlamak.Bezeg we bezeg effekti bilen bezeg effekti bilen däl-de, umumy estetika täsir edip, batyrgaý ulanylyp bilner, minkany dowam etdirmek ýerlikli däl.

Reňkde we nagyşda we yzygiderli bolmaga synanyşmak üçin materiallary saýlamakda önümçilik stilinde perdeler, düşek ýorganlary we beýleki uly meýdan matalary hem ýaňlanmalydyr.Dantelli perdeler we düşegiň beýleki gülli göni gyralary bolup bilmez, soň bolsa otagyň bezegi adamlary bir ýere jemlemek üçin birnäçe ýerden saýlanan ýaly duýup biler.Içerki bezegleriň, birmeňzeş reňkiň, birmeňzeş stiliň ulanylmagynyň zerurdygyny görmek bolýar.

Deňeşdirmek we göz öňünde tutmak üçin diwarlaryň we pollaryň fonunyň reňkine baglylykda bu uly matalaryň kölegelerini saýlanyňyzda.Umuman, bu matalaryň äheňi ýeňil, ýumşak bolmaly.Fon reňki has ýeňil bolsa, matanyň reňki ortaça açyk bolup biler, ýyly atmosfera döretmek üçin nagyş has çylşyrymly bolup biler.Munuň tersine, bitewi atmosferaly lallary saýlamak üçin matanyň reňki, gysgaça aýdylanda, belli bir mata äheňini saýlamak üçin umumy daşky gurşaw äheňini birleşdirmek.


Iş wagty: 07-2022-nji oktýabr