Aşhana düşeginiň satyn alyş nokatlary barada näme bilýärsiňiz?

Aşhana düşegi saýlanylanda, iň esasy ululykdan başga-da, bellemeli birnäçe maslahat bar.Esasanam aşhana düşekleri ýatylýan otaglarda we otaglarda ulanylýan umumy düşeklerden ýa-da halylardan tapawutlanýar, gowy baha berilmegini talap edýän köp sanly funksiýa we howpsuzlyk barlaglary bar we Ming You Home olary size ýeke-ýekeden düşündirer.

1. Materialdan saýlaň
Aşhana matalaryny gözläniňizde, ýüň, pagta, poliester, PVX… we beýleki harytlar ýaly dürli materiallary görüp bilersiňiz, aslynda aşakdaky iki nokat bar bolsa, olaryň arasynda düýbünden gowy ýa-da erbet zat ýok. , size laýyk harytlary aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz.

NEWS4_1

Gap-gaç ýuwmak we bişirmek işinde hökmany suratda polda ýag ýa-da suw döküler, bu wagt aşhana düşegi ýygy-ýygydan arassalanmasa, bakteriýalaryň köpelýän ýerine öwrüler, ýöne tersine täsir eder.Şonuň üçin saýlanyňyzda önümiň arassalaýyş usulyny, kir ýuwýan maşynda ýuwup boljakdygyny ýa-da suw bilen süpürip aňsatlyk bilen aýryp boljakdygyny tassyklamagy ýatdan çykarmaň.
Theeri gelende aýtsak, kir ýuwýan torbada goýulýança kir ýuwýan maşynda ýuwup bolýan pagta we poliester matalar köp;PVC matalaryň köpüsi maşyn ýuwulýan däl bolsa-da, üstü tekiz we suw geçirmeýänligi sebäpli, esasan suw bilen ýuwulyp ýa-da hapa bölegine göni süpürilip bilner, şonuň üçin endikleriňize we arassalaýyş ýygylygyňyza görä saýlamagyňyzy haýyş edýäris!
Aşhana matalary esasan suwuň siňdirilmegi / suw geçirmeýän, tegmile garşylyk, süýşmezlik we ş.m. esasy aýratynlyklara eýedir we aşhana güýç we ýangyn çeşmeleriniň köplenç ulanylýan ýeri bolansoň, howpsuzlygy ýokarlandyrmak isleseňiz, saýlap bilersiňiz ýalyn öçüriji (ýanmaga garşy) gaýtadan işlenen ýa-da halaýan aşhana düşegiňiz üçin goşmaça gorag gatlagyny goşmak üçin öz ot pürküjini ýa-da tegmil spreýini satyn alyň.
Mundan başga-da, käbir uzyn ýüňli matadan ýylylyk bolýar, hatda aýakýalaňaç basmak sowuk duýmak aňsat bolmasa-da;ýa-da birneme galyň, pes galyndy dizaýn matalarynyň içerki ulanylmagy, aýakdaky ýüki azaldyp biler, bular köplenç aşhana giňişliginde uzak wagtlap duran adamlar üçin örän amatlydyr.

2. Süýşmeýän dizaýnyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň
Nahar bişirmäge ünsüňizi jemläniňizde, ýerdäki ýagdaýy göz öňünde tutup bilmezligiňiz ähtimal, şu wagt aşhana düşegi süýnýän bolsa, gyzgyn çorbanyň agdarylmagyna ýa-da töwekgelçilige sebäp bolmagy ähtimal ýanýan ýerler, şonuň üçin pol düşegi ýere berk birikdirilmegi üçin süýşmeýän gaýtadan işlemegiň stiliniň aşagyny saýlaň.Mundan başga-da, bazarda süýşmeýän pürküji ýa-da pol süýümleri üçin aýratyn satuw bar, dostlaryň görmek isleýänlerine zerurlyk bar.


Iş wagty: 07-2022-nji oktýabr