Towşan ýalňyş sütükli halylar Livingaşaýyş otagy kafel halylary üçin häzirki zaman haly pollary

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Şekil: Gönüburçluk
Ulany: Öý, täjirçilik, maşk
Locationerleşýän ýeri: Naharhana, ofis, myhmanhana, ýatylýan otag, myhman otagy, koridor, çagalar we ýetginjekler otagy
üýşmek beýikligi: beýik üýşmek
Ulanylyşy: Içerki bezeg
Reňk: Custörite reňk
Ölçegi: Custöriteleşdirilen ululyklar
MOQ: 100SQM
Faceerüsti material: 100% poliester mikrofiber
Yzky material: Süýşmäge garşy rezin
Haly görnüşi: Roomaşaýyş jaýynyň meýdany Çap
Gaplamak: “Acceptbale” -y özleşdiriň
Arza: Roomaşaýyş otagy

Önüm aýratynlyklary

Premium aşaky dizaýn
Müşderilerimiziň tejribesini we howpsuzlygyny elmydama birinji ýerde goýýarys.Düşeklerimiziň arka ýüzünde süýşmeýän deri meňzeş düýbüni görkezdik, ony gaty ýumşak edip, ýerden süýşmez, ony poluňyzda, düşegiňizde poluň düşegi ýaly we görkezip bilersiňiz. ylgawçy.

Super ýumşak we ýumşak ýüň
Aýagyňyz bilen ýumşaklygy duýuň!Iň ýokary derejeli galyň towşan sütükli haly önümlerimizde ýumşak we gaty ýumşak üýşmek bar.Düşeklerimiz size iň oňat deri duýgusy bilen üpjün eder we aýaklaryňyzdaky ýadawlygy köşeşdirer.

Easyeňil ideg we arassalamak
Halyny diňe çyg mata bilen arassalaň we tekiz tekizläň.Kir ýuwujy maşyn ýa-da guradyjy üçin ulanylmaýan, ýygy-ýygydan vakuum arassalamak maslahat berilýär.

Gowy sowgat
Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen ajaýyp rahatlygy we amatly ýylylygy paýlaşyň, çaga terbiýesi üçin amatly ýer dörediň, wagt geçiriň we hezil ediň.

Sorag-jogap

1. OEM edip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde. Islegiňize görä önümleri öndürip bileris.
Bize nusgalary hödürläp bilseňiz, has amatly bolar.

2. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

3. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
Baý tejribämiz, doly şahadatnamalarymyz, ajaýyp önümçilik kuwwaty we ajaýyp üpjünçilik zynjyrymyz bar.Bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli önümler bolan zawod.

PD-1
PD-3
PD-2
S4
S5
S6
S6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň