Suw geçirmeýän flanel çap edilen mat toplumyny özleşdiriň

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt: Suw geçirmeýän çaphana hammam mat toplumyny özleşdiriň
Material: Flaneliň üstü + 8mm / 12mm gubka + pvc mesh arkasy
Reňk: Biziň dizaýnlarymyz ýa-da adaty çap dizaýnymyz.
Funksiýa: derrew suw, pollary arassa we gurak saklaýar
Aýratynlyklary amatly, ýumşak we derä arassa, çygly poldan uzakda saklaň.
Hünär Transtylylyk çap etmek
Gaplamak: her toplum üçin sumka we sözbaşy kartasy

Önümleriň artykmaçlygy

Poluňyzy goramakdan we garaşmaýan wagtyňyz süýşmegiňizden başga-da, hammam düşekleri sowuk gyş aýlarynda size ýylylyk berip biler.

Ilkinjiwe iň möhüm zat, hammam düşeginiň esasy wezipesi, hammamda gorag goşmak - süýşmäge garşylyk.Aslynda, "goragdan" çykanyňyzda, beýleki gorag çäreleri bolmadyk ýagdaýynda, köplenç tötänleýin süýşüp, bir adamy ýykyp-ýandyryp, beýle elhenç pikir etmek hökman däl?Agyrmagyň nämedigini bilýändigiňize ynanýaryn.Notok bolsa, aňsatlyk bilen synanyşmaň, ýogsam "saçak gaplary (betbagtçylyk)" dünýä iner.Simönekeýje mat, aladalaryňyzy ýok edip biler, näme üçin beýle etmersiňiz?Wannada düşek, üstesine-de hammam düşegi bar bolsa-da, has gowy hyzmatdaş dälmi?Wannadan çykanymyzda, ýumşak hammam düşegindäki aýaklar, suw hemme ýere akmaz ýa-da başga ýerlere sepilmez, poluňyz hem şondan peýdalanar, uzak wagtlap arassa we täze, gaty rahat boluň.

Ikinjidenhammam düşegi hem bezeg we gözellik funksiýasyna eýedir.Poluň ýalaňaç we reňkli reňkine ýyllar boýy estetiki ýadawlygy duýýarsyňyzmy?Banyoda täze görnüş bermegiň wagty geldi.Bathönekeý hammam düşegini goýuň, tomusda ýokary derejeli hammamy bezemek, täze duýgy bermek, ýönekeý, salkyn äheňli hammam düşeginiň reňkini saýlamak isleýärsiňiz.Gyş aýlarynda, hammamyňyzy ýyly etmek isleýärsiňiz, ýüregiňizdäki ýylylygy saklamak üçin ýyly gyzyl reňkdäki gülli hammam matasyny saýlaň.Şeýle hem, "güller, ösümlikler, mör-möjekler, balyklar, guşlar we haýwanlar" dünýäsine haýran galyp, hammam wagtyňyzdan lezzet alyp bilersiňiz.Sungatyň nireden gelendigi, belki bu size ylham berer.

Başga biripollaryňyzy ýumşatmagyň ýönekeý sebäbi.Gatlar duýgusyz bezegler, sowuk we hammam poluňyzdan haýsy görnüşde ýasalsa-da, ýalaňaç aýak bilen ädim ätmek hiç haçan rahat bolmaz.Softumşak we amatly, hammam düşekleri siňdiriji, arassa we ýiti bolup, her ädimiňizi ynam bilen ätmäge mümkinçilik berýär.

jikme-jiklikler3
jikme-jiklikler1
jikme-jiklikler2
de2
de1
p_back

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň